ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข่าว

พุธ ที่ 1 กรกฏาคม 2563 จำนวนอ่าน 1718 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข่าว
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข่าว
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข่าว
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข่าว
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข่าว
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข่าว
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข่าว
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข่าว
 

ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข่าว

ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข่าว

 

   ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  วันที่ 29 มิ.ย. 2563 ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปพบปะสื่อมวลชนจังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากได้ดำเนินการ โดยพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกากอก ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อให้รับรู้ รับทราบ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างสะพานฯ เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

   ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีนโยบาย ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  รวมทั้งการใช้งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรี ในเขตตรวจราชการทั้ง 18 เขต  ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ ในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศต่อไป  ก่อนนั้นท่านรองอธิบดีฯคนเก่งจะมาที่ตากท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นางสาวชนิศา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ดูแลศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาขาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถานที่จัดการประชุมและนิทรรศการสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้โอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้แก่องค์กรสวนสัตว์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเชียงใหม่ไน้ท์ซาฟารีซึ่งต้องปิดให้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงมีความจำเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อฟื้นฟูและสนับสนุนการดำเนินงานของเชียงใหม่ไน้ท์ซาฟารีต่อไปจนกว่าการถ่ายโอนไปยังองค์การสวนสัตว์จะแล้วเสร็จ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากจะมาติดตามการบริหารจัดการของเชียงใหม่ไน้ท์ซาฟารีแล้ว ยังได้มาตรวจดูความพร้อมของสถานที่ และมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อพร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยในช่วง 15 วันแรกของการเปิดให้บริการ จะไม่คิดค่าผ่านประตู คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าชมธรรมชาติและศึกษาสัตว์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งตนได้กำชับให้ทางไน้ท์ซาฟารีตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด หลังจากรัฐบาลได้คลายล็อค นอกจากนี้ยังได้ร่วมรายการข่าวภาคเหนือทางช่อง 11 NBT NORTH กรมประชาสัมพันธ์.อีกด้วยตามข่าวดังกล่าว(ปอ คลองตัน/รายงาน/ข้อมูลจาก..PR.จ.ตาก)นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะ สื่อมวลชน จังหวัดตาก พร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใข่าวยอดนิยม @โฆษณาประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @โฆษณาประชาสัมพันธ์