ท่าน วราทิต ไชยนันท์ (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 จำนวนอ่าน 1368 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน วราทิต ไชยนันท์ (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าว
 
ท่าน วราทิต ไชยนันท์ (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าว
 
ท่าน วราทิต ไชยนันท์ (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าว
 
ท่าน วราทิต ไชยนันท์ (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าว
 
ท่าน วราทิต ไชยนันท์ (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าว
 
ท่าน วราทิต ไชยนันท์ (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าว
 
ท่าน วราทิต ไชยนันท์ (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าว
 
ท่าน วราทิต ไชยนันท์ (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าว
 

ท่าน วราทิต ไชยนันท์ (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าว

ท่าน วราทิต  ไชยนันท์  (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรพบพระ

ประจำปีงบประมาณ 2565

เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าว

 

     ที่ สภ.พบพระ จ.ตาก  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 64เวลา 10.00 น.ได้กำหนดจัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 4/2564  ในวาระที่มีผู้บังคับบัญชา ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ สภ.พบพระ  โดยมี ท่าน

วราทิต  ไชยนันท์  ประธาน กต.ตร.สภ.พบพระ ,ท่าน เจษฏ์นิภัทร์ พงศ์จักรภัทร  ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงอำเภอพบพระ ,  ท่านนิกร  จันตา นากเทศมนตรีเทศบาลตำบลพบพระ , ท่าน นิโรจน์  ไชยกุล รอง ประธาน กต.ตร.สภ.พบพระ / ท่าน  พ.ต.อ.รัฐศรัณย์  เกตุสิงห์สร้อย ผกก.สภ.พบพระ , / ท่านพ.ต.ท.วิษณุ  นิพิฐปัญญา  รอง ผกก.ป.สภ.พบพระ ,/ท่าน พ.ต.ท.ศุภกร  พิพัฒน์พิมพา รอง ผกก.สส.สภ.พบพระ ,ท่าน พ.ต.ท.กฤชวระพัชร  ศรีสด  รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.พบพระ ,ท่านพ.ต.ท.สุธรรม  อ้นอินทร์  สว.สส.สภ.พบพระ ,/ ท่านพ.ต.ท.ภาณุพงษ์  ต้องใจ  สว.อก.สภ.พบพระ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.พบพระ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการ สภ.พบพระ ชั้น 3 อ.พบพระ จว.ตาก สรุปในที่ประชุม ดังนี้

     ในโอกาสนี้ สมาชิกในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำตัวเอง และรับทราบคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดตาก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระ ที่ 13/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และรับทราบบทบาทอำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.สภ. ดังนี้….

     1. รับแนวนโยบายพัฒนา และบริหารงานตำรวจ จากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.) ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย

     2. ให้คำปรึกษา และ เสนอแนะ การปฏิบัติงาน ของสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.)

     3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจ และการบริหารงานตำรวจ

     4. ตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจในสถานีให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.)

     5. รับคำร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.) ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

     6. ให้ข้อมูลข่าวสาร และเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ 

     7. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ

     8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สภ. มอบหมาย

     9. รายงานผลการปฏิบัติให้ ก.ต.ช.ทราบ ตามที่ ก.ต.ช.กำหนด

    10. อำนาจอื่นตามที่ ก.ต.ช.มอบหมาย

      ทั้งนี้ ประะธาน กต.ตร.สภ.พบพระ ได้กำหนดให้สถานีฯ จัดกิจกรรมตามโครงการ กต.ตร.พบประชาชน เพื่อร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รับฟังข้อเสนอแนะปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ มีความยินดีที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมอื่นๆที่สถานีฯได้จัดขึ้น เสร็จสิ้นการประชุม เวลา 11.30 น.ตามข่าวดังกล่าว (กินรี 1 – รายงาน/ เล็กค้มพระลอ – นำเสนอข่าว)เข้าไปดูข่าวได้ที่...นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือ..ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน วราทิต ไชยนันท์ (ดอยใจดี) ประธาน (กต.ตร.สภ.พบพระ สภ.พบพระ) ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 เตรียมเยี่ยมชาวบ้าน!ตามข่าวข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจทั่วไป