รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าว

ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 จำนวนอ่าน 882 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าว
 
รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าว
 
รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าว
 
รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าว
 
รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าว
 
รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าว
 
รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าว
 
รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าว
 

รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าว

รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าว

            ที่โรงพยาบาลแม่สอดจ.ตาก ฝ่ายปช.ส.ของโรงพยาบาลส่งเมลข่าวเข้ามาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ประจำปี 2560 (Health Promoting Migrant School 2017) พร้อมมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลแก่โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับทอง เงิน และทองแดงจำนวน 13 แห่ง

            ท่าน ทพ.ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับมูลนิธิสุวรรณนิมิต แม่ตาวคลินิก มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คลินิกอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ได้จัดทำโครงการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กต่างชาติที่อยู่ในวัยเรียน ให้ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์การเรียนต่างชาติ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ยกระดับเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวคิดที่ต้องการให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสุขภาพ โดยที่โรงเรียนมีบทบาทสำคัญ คือ การพัฒนาสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ภายใต้การบริหารจัดการของโรงเรียน และมีบทบาทในการประสานงานกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อทำให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เกิดผลดีต่อสุขภาพ

            ท่านทพ.ธีรพงษ์ กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการพัฒนาและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ จังหวัดตาก ได้ดำเนินการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ จำนวน 13 แห่ง ซึ่งได้ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่พัฒนาขึ้น 10 องค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค เช่นเดียวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของไทย ผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ พบว่าผ่านเกณฑ์ประเมินระดับทอง 6 แห่ง เงิน 2 แห่ง และระดับทองแดง 5 แห่ง

            ทั้งนี้ ท่าน นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับ ดร.ซินเทีย หม่อง แม่ตาวคลินิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด สาธารณสุขอำเภอแม่สอด และมูลนิธิ ช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontier) ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับรางวัล พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติดังกล่าว(ฝ่ายปช.ส.รพ.แม่สอดข้อมูล/หมอนึก มหาชนรายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : รพ.แม่สอดแจ๋วทุ่มงบ!สร้างงาน จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ ปี2560ดีเด่น!มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สุขภาพ”ให้เป็นกำลังใจตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุข